Regulamin

Regulamin komentowania w Serwisie PrzestrzenOtwarta.pl

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

Regulamin — niniejszy “Regulamin komentowania w Serwisie PrzestrzenOtwarta.pl”;

Media Hub Maciej Rałowski - wydawca dziennika internetowego „Przestrzeń Otwarta” oraz administrator Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl;

Serwis — Przestrzeń Otwarta — serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Media Hub pod aktualnym adresem elektronicznym www.przestrzenotwarta.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;

§ 2

Regulamin niniejszy określa zasady uczestniczenia w forum wymiany komentarzy w Serwisie PrzestrzenOtwarta.pl oraz w innych serwisach Media Hub poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii.

Dostęp do Serwisu naPrzestrzenOtwarta.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie PrzestrzenOtwarta.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej posiadający konto w serwisie Facebook.com, Google.com, lub dodają je anonimowo.

Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto. SerwisPrzestrzenOtwarta.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com, Google.com lub dodaje je poprzes DISQUS.

Serwis PrzestrzenOtwarta.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Media Hub nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach PrzestrzenOtwarta.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie PrzestrzenOtwarta.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.

Umieszczanie na stronach Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych przez Media Hub użytkowników, na określonych stronach serwisu.

Media Hub zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa Regulaminie, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie PrzestrzenOtwarta.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.

Osoby zamieszczające wypowiedzi w PrzestrzenOtwarta.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

Komentujący w Serwisie PrzestrzenOtwarta.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Media Hub w wybranej przez Media Hub formie.

Media Hub będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

Media Hub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.przestrzenotwarta.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2017.

Regulamin prowadzenia bloga w serwisie PrzestrzenOtwarta.pl

Witamy na stronie serwisu PrzestrzenOtwarta.pl, którego celem jest stworzenie portalu opinii na wszystkie tematy wzbudzające społeczne zainteresowanie.

Opinie oraz treści wyrażane przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie przedstawiają wyłącznie ich własne zdanie i nie odzwierciedlają opinii Media Hub Maciej Rałowski.

Prawdziwość oraz kompletność przedstawianych opinii oraz treści nie jest weryfikowana, ani gwarantowana przez Media Hub Maciej Rałowski.

Media Hub, otwierając PrzestrzenOtwarta.pl w polskim internecie, pragnie tworzyć przejrzystą, kulturalną i przyjazną przestrzeń wymiany opinii, poglądów i komentarzy.

Użytkownicy serwisu PrzestrzenOtwarta.pl mają prawo i obowiązek przyczyniać się do utrzymania wysokiego poziomu dyskusji i polemik, oraz do pogłębiania poruszanych w serwisie tematów.

Media Hub zachęca wszystkich użytkowników do wyrażania swoich opinii, niezależnie od tożsamości narodowej, sympatii politycznych, wyznania, ideologii, religii, czy też odmiennego punktu widzenia prezentowanego przez innych użytkowników serwisu, pod warunkiem, że opinie te będą wyrażane z szacunkiem dla innych osób i poglądów i że będą zawierały elementy konstruktywne do prowadzenia dyskusji.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu lub przekazaniem nam na dowolnych nośnikach tekstów, komentarzy, opinii, filmów lub zdjęć, prosimy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Media Hub zastrzega, że przez fakt korzystania z PrzestrzenOtwarta.pl wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

PrzestrzenOtwarta.pl nie jest otwartą platformą blogową

 założenie bloga wymaga wysłania zgłoszenia na adres: mr@przestrzenotwarta.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) informację o osobie blogera

b) proponowany zakres tematyczny bloga

c) przykładowy tekst do zamieszczenia

 

Redakcja zastrzega sobie prawo, do odrzucenia kandydatów na blogera bez konieczności podania powodów.

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

Regulamin — niniejszy “Regulamin korzystania z serwisu PrzestrzenOtwarta.pl”, stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Media Hub na rzecz Użytkowników, w ramach wydawanego przez Media Hub Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl. Regulamin obejmuje w szczególności zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie PrzestrzenOtwarta.pl, tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników;

Media Hub Maciej Rałowski, wydawca dziennika internetowego „PrzestrzenOtwarta.pl” oraz administrator Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl;

Serwis PrzestrzenOtwarta.pl — serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Media Hub pod aktualnym adresem elektronicznym www.PrzestrzenOtwarta.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;

Portal — portal internetowy prowadzony przez Media Hub Maciej Rałowski pod aktualnym adresem elektronicznym http://www.PrzestrzenOtwarta.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;

Użytkownik — osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl;

Ustawa — ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

Ustawa o prawie autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

§ 2

Regulamin określa zasady realizacji przez Media Hub na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy na stronach Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl, za pośrednictwem indywidualnego konta w formie m.in. indywidualnego bloga.

Media Hub Maciej Rałowski zastrzega sobie prawo do:

czasowego zablokowania dostępu do tekstu, filmu, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,

usuwania filmów, zdjęć lub treści naruszających postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,

blokowania uczestnictwa w Serwisie PrzestrzenOtwarta.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu,

podjęcia wszelkich innych środków, jakie Media Hub Maciej Rałowski uzna za zgodne z jego interesem oraz interesem Użytkowników.

§ 3

Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Media Hub Maciej Rałowski może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 4

Media Hub Maciej Rałowski dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

Media Hub Maciej Rałowski zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl. Media Hub Maciej Rałowski dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności Serwisu i trwały nie dłużej niż 12 (dwanaście) godzin w każdym tygodniu udostępniania Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl.

Media Hub Maciej Rałowski nie gwarantuje że Serwis PrzestrzenOtwarta.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

Media Hub Maciej Rałowski zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych usług w ramach Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

Media Hub Maciej Rałowski może wprowadzić w Serwisie PrzestrzenOtwarta.pl dodatkowe odpłatne usługi.

§ 5

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio następujące regulaminy: “Regulamin konta Użytkownika Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl” oraz „Regulamin prywatności Użytkownika Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl”. Dane osobowe Użytkowników Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl będą przetwarzane przez Media Hub Maciej Rałowski, zgodnie z prawem, również w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl.

Administratorem danych osobowych jest Media Hub Maciej Rałowski.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 6

Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl, filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, w szczególności postanowień § 4 powyżej, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres mr@przestrzenotwarta.pl

Reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej:

oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej;

przedmiot reklamacji lub zgłoszenia;

okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.

Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

§ 7

Media Hub Maciej Rałowski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu PrzestrzenOtwarta.pl, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.

Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze umieszczonych przez siebie treści, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Media Hub Maciej Rałowski

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim.

Regulamin obowiązuje od 14 marca 2017 roku.

Regulamin newslettera w serwisie PrzestrzenOtwarta.pl

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma Media Hub Maciej Rałowski, Strażów 33, 36–073 Strażów, wydawca serwisu internetowego PrzestrzenOtwarta.pl zwana dalej PrzestrzenOtwarta.pl publikuje poniżej regulamin „Regulamin newslettera w serwisie PrzestrzenOtwarta.pl”:

1. „Newsletter w serwisie PrzestrzenOtwarta.pl” jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o najnowszych wpisach blogerów PrzestrzenOtwarta.pl poprzez wysyłanie linków drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2. W celu świadczenia usługi „Newsletter PrzestrzenOtwarta.pl” PrzestrzenOtwarta.pl pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).

3. W celu otrzymywania „Newslettera PrzestrzenOtwarta.pl” Użytkownik powinien:

 a) Dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie każdego bloga swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),

b) Zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzenia zapozania się z regulaminem,

c) Posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

d) Aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez PrzestrzenOtwarta.pl na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).

4. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości o której mowa w ust. 4 pkt d, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi „Newsletter PrzestrzenOtwarta.pl”.

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.

6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi „Newsletter PrzestrzenOtwarta.pl”.

7. PrzestrzenOtwarta.pl zastrzega sobie prawo do:

a) Czasowego wyłączania usługi „Newsletter PrzestrzenOtwarta.pl”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.

b) Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter PrzestrzenOtwarta.pl” po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.

8. PrzestrzenOtwarta.pl oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.