Konieczność uporządkowania przestrzeni publicznej poprzez uregulowanie zasad umieszczania reklam, szyldów, obiektów małej architektury, a nawet ogrodzeń dojrzewała dość długo, aż wreszcie zaowocowała 24 kwietnia 2015 r. przyjęciem przez Sejm, zmian w obowiązującym ustawodawstwie zwanych potocznie „ustawą krajobrazową”.

Te zmiany dają gminom prawo wprowadzenia regulacji, które pozwolą miejską przestrzeń chronić przed wizualnym bałaganem. Niektóre miasta już opracowały i przyjęły stosowne uchwały, zwane może trochę na wyrost, Kodeksem Reklamowym. Rzeszów właśnie zamierza rozpocząć te prace, bo na najbliższej sesji, 12. grudnia ma być rozpatrywana, prosta w sumie uchwała inicjująca ten proces.

Przygotowanie i wdrożenie Kodeksu Reklamowego musi się odbywać z zachowaniem zasada opisanych w ustawie. Co ten Kodeks może regulować i jak ma przebiegać jego opracowanie w dużym skrócie opisuję poniżej.

Co w uchwale

Zgodnie z nazewnictwem stosowanym w ustawie, Rada Miasta może przyjąć uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, a w niej może:

-      określić gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

-      ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów.

Natomiast jest zobowiązana określić:

-      w odniesieniu do szyldów — zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność

-      dla wszystkich tych obiektów — warunki i termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie do zakazów, zasad i warunków w niej określonych, nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

Ponadto Rada może również wskazywać rodzaje obiektów małej architektury, których uchwała nie obejmuje, a także obszary oraz rodzaje ogrodzeń, dla których następuje zwolnienie z obowiązku dostosowania do jej wymogów.

Uchwała Reklamowa dotyczy terenu całej gminy, ale może przewidywać różne regulacje dla różnych obszarów gminy, określając w sposób jednoznaczny granice tych obszarów.

Przebieg prac

W pierwszej kolejności Rada podejmuje uchwałę o przygotowaniu przez prezydenta projektu uchwały reklamowej.

W efekcie prezydent:

1)     Informację o postanowieniu Rady podaje do publicznej wiadomości.

2)     Sporządza projekt uchwały reklamowej.

3)     Zasięga opinii o jej treści u:

  1. regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
  2. właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej,
  3. marszałka województwa.

4)     Uzgadnia projekt uchwały reklamowej z:

  1. wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
  2. ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Każdy z wyżej wymienionych 5 podmiotów ma miesiąc na zajęcie stanowiska. Jeśli tego nie zrobi, to uznaje się, że wymóg zasięgnięcia opinii lub uzgodnienia został spełniony.

5)     Wykłada projekt uchwały reklamowej do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni.

6)     Informację o wyłożeniu ogłasza w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie na co najmniej 7 dni przed terminem wyłożenia.

7)     W czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbiera uwagi.

8)     Wszystkie zgłoszone uwagi niezwłocznie rozpatruje i sporządza listę uwag nieuwzględnionych.

Rada Miasta uchwalając uchwałę reklamową, rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez prezydenta.

W trakcie tych prac przyjdzie również pora na zgłaszanie i rozpatrywanie uwag zainteresowanych mieszkańców. O tym, kiedy to nastąpi, będziemy szeroko informować, bo tylko dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców uda się przyjąć rozwiązania nie tylko mądre, ale i akceptowane przez większość Rzeszowian.

 

Komentarze